IRAN Kyokushin UNION کیوکوشین یونیون ایران ما جســــــــم و دل خود را پرورش میدهیـــم تا روحـــــــــی استوار و نامتزلزل داشته باشیم http://asfandak.mihanblog.com 2020-04-01T21:29:10+01:00 text/html 2014-01-31T21:20:22+01:00 asfandak.mihanblog.com IRAN Kyokushin UNION کیوکوشین یونیون ایران سخنان زیبای سوسای اویاما http://asfandak.mihanblog.com/post/40 <p><font color="#33ff33">سخنان زیبای سوسای اویاما</font></p> <ul style="text-align:justify;line-height:20px"> <li><font color="#33ff33">عبور از یك مانع قدرت جدیدی به انسان می بخشد.</font></li> <li><font color="#33ff33">آنچه مهم است حركت قدم به قدم به طرف جلوست.</font></li> <li><font color="#33ff33">دردها و رنجهای غریزی همان امیال و هوسهایی است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند.</font></li> <li><font color="#33ff33">مطالعه و تحقیق در روش رزمی مانند بالا رفتن از صخره است به راهت ادامه بده و بدون استراحت به پیش برو.</font></li> <li><font color="#33ff33">نتایج خوب مانند فتح قله ی اول است.</font></li> <li><font color="#33ff33">هدف مطلوب باید برقراری وضع روحی مناسب باشد.</font></li> <li><font color="#33ff33">شهامت یك واكنش لازم و ضروری است.</font></li> <li><font color="#33ff33">آن كس كه خالص است مانند خدای انرژی است.</font></li> <li><font color="#33ff33">اگر نسبت به راهی كه رفته اید اطمینان كامل دارید از هیچ چیز نباید بهراسید.</font></li> <li><font color="#33ff33">زندگی مانند مرگ و ثروت مانند فقر است .انسان شبیه خوك و نفس انسان مانند انسان است.</font></li> <li><font color="#33ff33">آیین و قواعد را اول در خود بررسی كرده و سپس به تمرین مداوم آن بپردازید.</font></li> <li><font color="#33ff33">كار هنرهای رزمی بعد از هزار روز تمرین آغاز شده و پس از ده هزار روز تمرین به اوج خود میرسد.</font></li> <li><font color="#33ff33">ماهرترین مدافعان، بهترین مهاجمانند.</font></li> <li><font color="#33ff33">هنرهای رزمی از یك نقطه هماهنگی آغاز شده و به یك دایره هماهنگی كه مشتمل بر حركت خطی مستقیم میباشد منتهی میگردد.</font></li> <li><font color="#33ff33">کاراته با تواضع شروع میشود و با تواضع به پایان میرسد، پس همیشه متواضع باشید. </font></li> <li><font color="#33ff33">راز پنهان كاراته در حصول تجربه است.</font></li> <li><font color="#33ff33">از خصوصیات عمده هنرهای رزمی وضعیت بدن است؛ لذا همیشه بدن خود را در وضعیتی متعادل نگاه دارید.</font></li> <li><font color="#33ff33">فراگیری هنرهای رزمی همچون صعود از یك .</font></li> <li><font color="#33ff33">پول ارزش دارد، ولی به آن نچسبید.</font></li> <li><font color="#33ff33">در هنرهای رزمی اینكه هدف پیروزی باشد، البته اهمیت دارد. با این همه انگیزه مبارزه نباید انگیزه خصوصی باشد.</font></li> <li><font color="#33ff33">كار هنرهای رزمی كاری است همگانی، و در تعلیم آن خودخواهی روا نیست.</font></li> <li><font color="#33ff33">در هنرهای رزمی، تأمل و تفكر درباره كارهای گذشته به مهارت كارهای بعدی می انجامد.</font></li></ul> text/html 2014-01-30T20:11:11+01:00 asfandak.mihanblog.com IRAN Kyokushin UNION کیوکوشین یونیون ایران Kyokushin Karate DO کیوکوشین کاراته دو http://asfandak.mihanblog.com/post/39 <span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#ffffff"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; ">ما جســــــــم و دل خود را پرورش میدهیـــم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right; ">تا روحـــــــــی استوار و نامتزلزل داشته باشیم</span></font></span>