IRAN Kyokushin UNION کیوکوشین یونیون ایران ما جســــــــم و دل خود را پرورش میدهیـــم تا روحـــــــــی استوار و نامتزلزل داشته باشیم tag:http://asfandak.mihanblog.com 2020-04-01T00:43:24+01:00 mihanblog.com سخنان زیبای سوسای اویاما 2014-01-31T21:20:22+01:00 2014-01-31T21:20:22+01:00 tag:http://asfandak.mihanblog.com/post/40 IRAN Kyokushin UNION کیوکوشین یونیون ایران سخنان زیبای سوسای اویاما عبور از یك مانع قدرت جدیدی به انسان می بخشد. آنچه مهم است حركت قدم به قدم به طرف جلوست. دردها و رنجهای غریزی همان امیال و هوسهایی است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند. مطالعه و تحقیق در روش رزمی مانند بالا رفتن از صخره است به راهت ادامه بده و بدون استراحت به پیش برو. نتایج خوب مانند فتح قله ی اول است. هدف مطلوب باید برقراری وضع روحی مناسب باشد. شهامت یك واكنش لازم و ضروری است. آن كس كه خالص است مانند خدای انرژی است. اگر نسبت به راهی كه رفته اید اطمینان كامل د سخنان زیبای سوسای اویاما

 • عبور از یك مانع قدرت جدیدی به انسان می بخشد.
 • آنچه مهم است حركت قدم به قدم به طرف جلوست.
 • دردها و رنجهای غریزی همان امیال و هوسهایی است كه انسانها از ابتدا تابع آن هستند.
 • مطالعه و تحقیق در روش رزمی مانند بالا رفتن از صخره است به راهت ادامه بده و بدون استراحت به پیش برو.
 • نتایج خوب مانند فتح قله ی اول است.
 • هدف مطلوب باید برقراری وضع روحی مناسب باشد.
 • شهامت یك واكنش لازم و ضروری است.
 • آن كس كه خالص است مانند خدای انرژی است.
 • اگر نسبت به راهی كه رفته اید اطمینان كامل دارید از هیچ چیز نباید بهراسید.
 • زندگی مانند مرگ و ثروت مانند فقر است .انسان شبیه خوك و نفس انسان مانند انسان است.
 • آیین و قواعد را اول در خود بررسی كرده و سپس به تمرین مداوم آن بپردازید.
 • كار هنرهای رزمی بعد از هزار روز تمرین آغاز شده و پس از ده هزار روز تمرین به اوج خود میرسد.
 • ماهرترین مدافعان، بهترین مهاجمانند.
 • هنرهای رزمی از یك نقطه هماهنگی آغاز شده و به یك دایره هماهنگی كه مشتمل بر حركت خطی مستقیم میباشد منتهی میگردد.
 • کاراته با تواضع شروع میشود و با تواضع به پایان میرسد، پس همیشه متواضع باشید.
 • راز پنهان كاراته در حصول تجربه است.
 • از خصوصیات عمده هنرهای رزمی وضعیت بدن است؛ لذا همیشه بدن خود را در وضعیتی متعادل نگاه دارید.
 • فراگیری هنرهای رزمی همچون صعود از یك .
 • پول ارزش دارد، ولی به آن نچسبید.
 • در هنرهای رزمی اینكه هدف پیروزی باشد، البته اهمیت دارد. با این همه انگیزه مبارزه نباید انگیزه خصوصی باشد.
 • كار هنرهای رزمی كاری است همگانی، و در تعلیم آن خودخواهی روا نیست.
 • در هنرهای رزمی، تأمل و تفكر درباره كارهای گذشته به مهارت كارهای بعدی می انجامد.
]]>
Kyokushin Karate DO کیوکوشین کاراته دو 2014-01-30T20:11:11+01:00 2014-01-30T20:11:11+01:00 tag:http://asfandak.mihanblog.com/post/39 IRAN Kyokushin UNION کیوکوشین یونیون ایران ما جســــــــم و دل خود را پرورش میدهیـــمتا روحـــــــــی استوار و نامتزلزل داشته باشیم ما جســــــــم و دل خود را پرورش میدهیـــم
تا روحـــــــــی استوار و نامتزلزل داشته باشیم
]]>